กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

พิมพ์

นางสาวสายใจ ชูมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสุรินทร์ สมันกิจ

นายนิยม พรหมแก้ว

นางสาวพรทิพย์ ไตรธรรมรัตน์

นางสาววิไล ยูรวงศ์

นายวัชรพงษ์ สังข์หิรัญ

นางสาวฉวีวรรณ ศรีสมโภชน์

นายสุรเดช เอ่งฉ้วน

นางสาวเกียรติสุดา ทองทิพย์

นางสาวสุธิดา ปั้นสุวรรณ์

นางสาวสุภาพร แดงเล็ก

นางสาวพจนีย์ คุณนนทกุล

นางสาวสุนิตา สาดีน

นางสาวนันณภัทร อารีการ

 

นางสาวนิศาชล สงวนสิน