คณะผู้บริหาร

พิมพ์

นายสัจจะ เอียดศรีชาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายกมลชัย กลางรัก

 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายทนงศักดิ์ เรืองแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสราญจิต เงาะเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน