วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (vision)

            ภายในปีพุทธศักราช  2560  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  สู่วิถีความเป็นสากล  ฝึกฝนด้านคุณธรรม 

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ  (Mission)

  1. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  5. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ลงชื่อเข้าระบบ

Who's Online

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2017 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 2 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร 075-619068 แฟกซ์ 075-619066 พัฒนาโดย ครูศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตร