รายชื่อนักเรียนแยกตามเลขที่คู่และคี่

พิมพ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

     ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรค covid-19 โดยให้โรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ให้นักเรียนเข้าเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน ดังนั้นทางโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์จึงมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบสลับกันมาเรียน Online/Onsite และมีมาตรการในการสำรวจคัดกรองนักเรียนที่เดินทางหรืออยู่ใกล้ชิดบุคคลที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง มีการดูแลความสะอาดทุกพื้นที่ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้นักเรียนมาเรียนตามเลขที่คี่/คู่ ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2563 โดยให้นักเรียนเลขที่คี่มาเรียน และในวันถัดไปให้นักเรียนเลขที่คู่ โดยสลับกันไปจนกว่าจะมีประกาศให้มาเรียนตามปกติต่อไป