ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA

พิมพ์

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับโรงเรียน (PISA) ปี 2021